Misyonumuz Yeşil Kitaplık Bir Kitap Bir Hayat Değiştirir

Yeşil Kitaplık Derneği, 2019 yılında Türkiye’nin düşük gelirli okullarına edebiyatın yerli ve yabancı klasik yapıtlarını ulaştırarak gençlere okuma sevgisini aşılamak ve onların ufkunu genişletmek amacı ile kurulmuştur.

Özellikle geçtiğimiz son on yılda üniversitelerde yapılan çeşitli araştırmalar, kitap okuma alışkanlığı ile empati yetisinin güçlenmesi arasında ciddi bir bağ olduğunu kanıtlamıştır. Örneğin New York’ta bulunan The New School’da 2013 yılında yapılan bir araştırma, edebi eserleri okumanın, başkalarının ne düşündüğü ve hissettiğini anlama kapasitesini oldukça geliştirdiğini gözler önüne sermiştir. Özellikle klasikleri okuyan bireylerde bu yetinin ciddi derecede gelişmiş olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmacılar, bu sonucun en önemli nedenlerinden birinin, edebi eserlerin karakterlerin psikolojilerini ve ilişkilerini derinlemesine incelemesi olduğunu belirtip, özellikle kurmaca eserlerin sosyal beceriler üzerindeki olumlu etkilerinin altını çizmişlerdir. Bu konuda daha sonra yapılan araştırmalar da bu bulguları onaylar nitelikte sonuçlar vermiştir.

 

Empati, Türk Dil Kurumunca, “duygudaşlık” olarak öz Türkçeye çevrilir. Yani bir başkasının hissettiğini anlayabilme, onun duyumsadığını, aynı şartlar altında bulunmasa bile, kişinin duyumsayabilmesi demektir.

Bunun için en güzel ve en çarpıcı örnek, çocukların sevdikleri kitap kahramanlarına karşı verdikleri tepkilerdir. Hikâye kahramanıyla birlikte sevinen, üzülen, heyecanlanan, korkan veya cesaretlenen çocuklar, kurmaca kahramanların, özellikle de gelişme çağında, empati yeteneğimiz üzerindeki ciddi etkisini açıkça göstermektedir.

Empati kişinin sadece kendini anlaması değil, çevresini de anlayabilmesi, kendi duygularını önemsediği gibi başkalarının duygularını da önemseyebilme becerisidir. Bir başka değişle, kişinin kendisi dışında başka insanlara ve şeylere de değer verebilme yetisidir. O halde, bir toplumda güvenliği, huzuru ve barışı sağlayacak en önemli unsurlardan biri de, o topluma mensup bireylerin empati yetilerinin gelişmiş olmasıdır.

 

Yeşil Kitaplık Derneği’nin öncelikli amacı daha huzurlu, daha güvenli, barış dolu, insanların hem kendilerine, hem de içinde bulundukları sosyal çevreye ve doğaya saygı duydukları bir toplumun yaratılmasına katkıda bulunmaktır. Bunun yolunun empati yeteneğinin geliştirilmesinin yani sıra, kültür seviyesinin yükseltilmesi ve iletişim becerisinin güçlendirilmesinden geçeceğine duyduğumuz sonsuz inanç, bu derneğin en büyük ilham kaynağıdır. Arzu edilen bu toplum sekline eğitim ve kitap ile ulaşılabileceğine olan güvenimiz, bizi bu derneği kurmak için harekete geçirmiştir ve çabalarımızın altında yatan kuvvettir.

İnanıyoruz ki edebiyat ile yetişmiş ve yeşermiş bir gençlik, yarınların Türkiye’sini çok daha kuvvetli, hümanist ve barış dolu bir ülke haline getirecektir.